tez anket örnekleri

Tez Anket Örnekleri

Tez anket örneklerine bakacak olursak, bir tez anketi hazırlanma sürecinde en önemli konulardan biri tez anketi hazırlarken hangi bilgilere ihtiyaç duyulduğunun belirlenmesidir. Fazla ve eksik bilgiler varsa onları süzgeçten geçirmek böylece daha kolay olacaktır.

Bilimsel Araştırma Sürecinde Konu Seçme

Bilimsel Araştırma Sürecinde Konu Seçme

Bilimsel araştırma sürecinde konunun doğru seçilmesi araştırmanın doğru bir şekilde tamamlanabilmesinin en önemli aşamasıdır. Konunun kararlaştırılmasından önce olabildiğince fazla kaynağa başvurmak ve olası konular hakkında belirli bir düşünce sürecinden geçmek gerekir. Doğru konu seçimi ise elbette alanınız ile ilgili daha önce gerçekleştirilmiş çalışmaların konuları incelemenizle başlamalıdır.

Tez Sunumu Örnekleri

Tez Sunumu Örnekleri

Tez Savunmasından Önce Yapılması Gerekenler, Tez Sunumu Nasıl Hazırlanmalıdır, Sunumda dikkat edilmesi Gerekenler ve Yüksek Lisans Sunum Örneği yer almaktadır.

Tez Önerisi Örneği

Tez Önerisi Örneği

Tez önerisi örneği içeriğimiz ile size adım adım nasıl bir tez önerisi oluşturabileceğinizi detaylı bir şekilde anlatmaktayız. Burada dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan biri de tez önerisinin gerçekleştirmeyi planladığınız tez için yol haritası niteliği taşımasıdır. Tez önerinize ayıracağınız zaman aslında sizi tez yazma döneminde çoğu gereksiz harcanabilen zamandan kurtaracaktır.

Tez Önerisi Nasıl Yazılır

Tez Önerisi Nasıl Yazılır

Tez Önerisi Nasıl Yazılır?
Tez yazımına başlamadan önce, kayıtlı olunan Enstitü’ye verilmesi gereken bu raporun nasıl hazırlanılması gerektiği hakkında bilgi içermektedir.

Ki-Kare Testi Nedir?

Ki-kare Testi

Ki-Kare testinin Gözlenen frekanslar ile beklenen değerler arasındaki farkın, istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı temeline dayanmaktadır. 5 önemli uygulaması bulunmaktadır.

T Testi Nedir

T Testi Nedir

T testi İki örneklem grubu arasında ortalamalar açısından fark olup olmadığını araştırmak için kullanılır. T testi, bir gruptaki ortalamanın diğer gruptaki ortalamadan önemli derecede farklı olup olmadığını belirler. T testinde kritik nokta “2”dir. T testi her zaman iki farklı ortalamayı yada değeri karşılaştırır. Özellikle, örneklem büyüklüğünün çok fazla olmadığı, örneklemin alındığı ana kütlenin standart sapmasının bilinmediği ve ana kütlenin parametrelerinin hipotez testinde kullanılmadığı durumlarda tercih edilir.

Lojistik Regresyon ile Sınıflandırma

Lojistik Regresyon ile Sınıflandırma

Lojistik Regresyon Doğrusal regresyon modellerinde bağımlı ve bağımsız değişkenlerin nicel olma zorunluluğu vardı. Ama gerçek hayatta çoğu durum nitellik taşır . Bu tür durumlarda sınıflandırma yöntemi olan lojistik regresyon devreye …

Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi

Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi

Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi: Basit doğrusal regresyon modeli birçok durum için elverişli olabilir ancak gerçek hayatta birçok modelin açıklanması için iki veya daha fazla açıklayıcı değişkene gerek duyulmaktadır. Birden çok açıklayıcı değişkenli modeller çoklu regresyon modeli olarak adlandırılmaktadır.

Regresyon Analizi Nedir

Regresyon Analizi Nedir?

Regresyon analizi, bir bağımlı değişken ile bir bağımsız veya birden fazla bağımsız değişken arasındaki ilişkilerin matematiksel eşitlik ile açıklanması süreci olarak tanımlanmaktadır..