Tez de Kaynakça Gösterme

*Dipnotlar verilirken, gönderme veya alıntı yapılan bölümün sonuna bir numara verilir ve aynı sayfanın alt kısmında bu numaranın karşısında gerekli bilgiler gösterilir. Kaynak ilk kez geçtiğinde, kaynakçada olduğu gibi künyesi ayrıntılı olarak verilir.

Örnek: Gürer Gülsevin, age, s.134.

*Dipnotlarda “Ad Soyad” sıralaması, kaynaklar bölümünde ise “SOYAD Ad” sıralaması tercih edilir. Kaynakçada SOYAD, büyük temel harflerle yazıldığı için onu addan ayırmaya yönelik olarak araya virgül konmasına gerek yoktur.

Örnek-dipnot: Zeynep Korkmaz, Gramer Terimleri Sözlüğü, TDK Yayınları,Ankara 2003, s.45

*Alıntı bir makaleden yapılmışsa, dipnotta alıntının geçtiği sayfa bilgisi verilir. Kaynaklar bölümünde ise makalenin dergideki (ya da kitaptaki) sayfa aralığıyla ilgili bilgiler verilmelidir. Aynı şekilde makaleye bütün olarak bir gönderme yapılmışsa yine sayfa aralığının belirtilmesi gerekmektedir.
Örnek: Abdulkerim Abdulkadiroğlu, “Arşiv Meselemiz ve Bazı Teklifler”, Kültürümüzden Esintiler, Anıl Matbaası, Ankara 1997, s.570.


*Sayfa anlamında kullanılan “s” harfi, rakamın başında alıntının hangi sayfadan yapıldığını; rakamın sonunda ise ilgili kitabın kaç sayfadan oluştuğunu gösterir. Söz gelimi “s.116”, alıntının 166.sayfadan yapildiğını gösterirken; “166 s.”, kitabın 116 sayfadan oluştuğunu gösterir. Bu anlamda ss (sayfa sayısı) ibaresi de kullanılabilir.

*Tek Yazarlı Kitap Gösterimi:

SOYAD Ad, Kitabın Adı, Yayınlayan, Yayın Teri Yayın Yıl

*İki-Üç Yazarlı Kitap Gösterimi:

SOYAD Ad, SOYAD Ad ve SOYAD Ad, Kitabın Adı, Yayınlayan, Yayın Yeri Yayın Yılı. 
ÖZCAN Nusret ve AYKUT Kemal, Mustafa Kutlu Kitabı, Nehir Yayınları, İstanbul 2001. 
*Üçten Çok Yazarlı Kitap Gösterimi:

SOYAD Ad, SOYAD Ad, SOYAD Ad ve SOYAD Ad, Kitabın Adı, Yayınlayan, Yayın Yeri Yayın Yılı.

PEKOLCAY Neclâ, ERAYDIN Selçuk, TAHRALI Mustafa, UZUN Mustafa ve SUBAŞI M. Husrev, İslâmî Türk Edebiyatına Giriş, Dergâh Yayınları, İstanbul 1981.
*Yazar Belirtilmediği Durumunda:

Eserin Adı, Yayınlayan, Yayın Yeri Yayın Yılı.

Türkçe Sözlük I-II, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1988.

*Çeviri Kitapların Gösterimi:

SOYAD Ad, Kitabın Adı, Çev:/Haz:, Yayınlayan, Yayın Yeri Yayın Yılı.

WELLEK Rene ve WARREN Austin, Edebiyat Biliminin Temelleri, Haz: Ahmet Edip Uysal, KTB Yay., Ankara 1983.

*Tez’de Gösterimi:

SOYAD Ad, Tezin Adı, Enstitü Adı, Tezin Türü, Yer Yıl.

ERDEMİR Avni, Muslihu’d-din Mustafa İbn Vefâ Hayatı Eserleri Tesirleri ve Manzum Eserlerinin Tenkidli Metni, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara 1999.

* Makale’de Gösterimi:

SOYAD Ad, “Makalenin Adı”, Derginin Adı, C/S (Yıl), s. (sayfa aralığı).

ÖZBALCI Mustafa, “Şiire ve Şaire Dair Bazı Notlar”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S:5 (1990), s.217-227

* Web Sayfası Gösterimi:

Sayfa Adı ya da Başlığı, Kurum Adı, <Web Adresi>, (SGT:/ET:).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.