Ki-kare Testi

Gözlenen frekanslar ile beklenen değerler arasındaki farkın, istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı temeline dayanmaktadır. 5 önemli uygulaması bulunmaktadır.

  1. Nicel veya nitel özellikler arasında bağımlılık olup olmadığının araştırılmasında
  2. Örneklemden elde edilen dağılımın, istenen bir teorik dağılıma uygunluğunun araştırılmasında,
  3. İki ya da daha fazla örneğin, aynı anakütleden geip gelmediğinin belirlenmesinde,
  4. Anakütle varyansı ile ilgili hipotez testleri ve aralık tahminlerinde,
  5. Anakütle oranlarının birbirine eşit olup olmadığının veya farklı anakütle oranlarının belirli bir değere eşit olup olmadığının araştırılmasında.

Ki- kare Bağımsızlık Testi:

iki veya daha fazla değişken grubu arasında ilişki olup olmadığının araştırılmasında bir başka deyişle; değişkenler arasında bağımsızlık olup olmadığının araştırılmasında kullanılmaktadır. Bu değişkenlerin her ikisi de nitel ya da nicel olabileceği gibi biri nicel diğeri de nitel özelliğe sahip olabilir. Ki-kare testinin uygulanabilmesi için;

  • Karşılaştırılan değişkenler kategorik olmalı,
  • Karşılaştırılan gruplar bağımsız olmalı,
  • Bir gözlem aynı anda birden fazla kategoride yer almamalıdır.

Tek Örneklem Ki-Kare Testi:

Anakütle oranı önemlilik testinin, parametrik olmayan alternatifi olarak kabul edilebilir. Bu test örnekteki gözlem sayısı <30 olduğu durumlarda ya da anakütle oran testindeki koşullar sağlanmadığı durumlarda kullanılmaktadır.

Ki-Kare Homojenlik Testi:

Ki-Kare homojenlik testi birbirinden bağımsız olarak seçilen iki veya daha fazla örneklemin aynı anakütleden çekilip çekilmediğinin belirlenmesinde kullanılır.

Ho: Örneklemler aynı anakütleden seçilmiştir.

Ha: Örneklemler aynı anakütleden seçilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.