Tez Nedir?

Tez Nedir?

Tez, bir araştırma veya çalışmanın sonucunda elde edilen bulguların ve düşüncelerin sistematik bir şekilde yazıya dökülmesidir. Genellikle lisansüstü düzeyde (yüksek lisans veya doktora) yapılan bir çalışmanın ürünüdür. Tez, öğrencinin belirli bir konu veya sorunu araştırarak elde ettiği bilgi ve becerilerin bir göstergesidir.

Tez Yazmak Ne Demek?

Tez yazmak, genellikle lisans, yüksek lisans veya doktora düzeyindeki öğrencilerin, belirli bir konuyu detaylı bir şekilde araştırarak, elde ettikleri bulguları sistematik bir şekilde yazılı bir çalışma haline getirmeleridir. Tez yazma süreci, öğrencilere bir konuyu derinlemesine inceleme, araştırma yapma, veri toplama ve analiz etme, sonuçları yorumlama ve bulguları yazılı olarak sunma becerileri kazandırır.

Tez Neden Yazılır?

Tezler, lisansüstü eğitimin önemli bir parçasıdır ve öğrencilere hem akademik hem de mesleki gelişimlerinde kritik bir rol oynar. ve genellikle aşağıdaki nedenlerden dolayı önemlidir:

 1. Akademik Derece Almak için Gerekliliktir: Tez yazmak, lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi almak isteyen öğrenciler için sıklıkla bir gerekliliktir. Bu tez, öğrencinin belirli bir konuda uzmanlık kazandığını ve araştırma becerilerini geliştirdiğini gösterir. Birçok üniversite ve yüksek öğrenim kurumu, lisansüstü programlarının tamamlanmasını tez yazma sürecine bağlar.
 2. Bilgi ve Becerilerin Geliştirilmesi: Tez yazma süreci, öğrencilere araştırma yapma, veri toplama, analiz etme, kritik düşünme ve yazma becerilerini geliştirme fırsatı sunar. Bu süreç, öğrencilere belirli bir konuda derinlemesine araştırma yapma ve elde ettikleri bulguları etkili bir şekilde sunma yeteneği kazandırır.
 3. Yeni Bilgi Üretme ve Katkıda Bulunma: Tezler, genellikle mevcut literatüre yeni bir katkı sağlamak amacıyla yazılır. Öğrenciler, belirli bir konuyu araştırarak, yeni bilgilerin keşfedilmesine ve mevcut bilgi birikimine katkıda bulunmaya çalışırlar. Bu, akademik topluluğun bilimsel bilgiyi ilerletmesine ve genişletmesine yardımcı olur.
 4. Kariyer Olanaklarını Artırma: Tez yazma deneyimi, öğrencilere belirli bir alanda uzmanlık kazanma ve ilgili kariyer alanlarında daha rekabetçi hale gelme fırsatı sunar. Özellikle akademik veya araştırma alanlarında çalışmak isteyenler için, tez yazma deneyimi, ileri seviye pozisyonlara ulaşmalarını ve kariyerlerini ilerletmelerini sağlar.
 5. Akademik Topluluğa Katkı Sağlama: Tezler, akademik topluluğa yeni bilgilerin sunulmasını ve bilimsel tartışmaların ilerlemesini sağlar. Araştırma sonuçları, diğer akademisyenler ve araştırmacılar için referans olarak kullanılabilir ve belirli bir alanın bilimsel bilgisini artırabilir.
Tez Nedir?

Akademik Tez Nedir?

Akademik bir tez, belirli bir konu veya sorunu araştırmak, analiz etmek, yorumlamak ve genellikle yeni bir bilgi veya anlayış eklemek amacıyla yazılan yazılı bir çalışmadır. Tezler genellikle lisans, yüksek lisans veya doktora düzeyindeki öğrenciler tarafından hazırlanır ve üniversite veya araştırma kurumlarının belirlediği belirli bir formata ve standarta uyar.

Bir akademik tez genellikle şu unsurları içerir:

 1. Giriş: Tezin konusunu, amacını ve önemini tanıtan bir bölüm. Ayrıca, tezin yapılanması ve içeriği hakkında bir özet de içerebilir.
 2. Literatür İncelemesi: Daha önceki araştırmaları, çalışmaları ve literatürü inceleyen bir bölüm. Bu bölüm, tezin araştırma sorusunu veya hipotezini yerleştirmeye ve mevcut bilgi birikimini özetlemeye yönelik olabilir.
 3. Metodoloji: Tezin nasıl yapıldığını açıklayan bölüm. Araştırma yöntemleri, veri toplama teknikleri ve analiz yöntemleri gibi konular bu bölümde detaylı olarak ele alınır.
 4. Bulgular: Araştırmanın sonuçları, verileri ve bulguları sunan bölüm. Bu bölüm genellikle grafikler, tablolar veya diğer görsel materyallerle desteklenir.
 5. Tartışma: Bulguların yorumlandığı ve literatürle ilişkilendirildiği bölüm. Araştırmanın önemi, sınırlamaları ve olası etkileri de tartışılabilir.
 6. Sonuç: Tezin ana noktalarını özetleyen ve araştırmanın genel önemini vurgulayan bir bölüm.
 7. Referanslar: Tezde kullanılan tüm kaynakların tam olarak belirtildiği bir bölüm. Bu bölüm, çalışmada referans gösterilen kitaplar, makaleler, raporlar ve diğer kaynakların bibliyografik bilgilerini içerir.

Tez Nasıl Yazılır?

Tez yazmak, akademik dünyada önemli bir süreçtir ve belirli adımları izleyerek başarılı bir şekilde tamamlanabilir. İşte tez yazım sürecinin temel adımları:

1. Konu Seçimi: Tez yazım sürecinin ilk adımı, araştırma yapmak istediğiniz konuyu belirlemektir. Konu, ilgi çekici, önemli ve mümkünse mevcut literatürde açık bir boşluğa işaret etmelidir.

2. Literatür İncelemesi: Belirlediğiniz konuyla ilgili önceki çalışmaları inceleyin. Bu, mevcut bilgi birikiminizi anlamanıza, daha önce yapılan araştırmalardan faydalanmanıza ve tezinizin hangi alanda yenilik getirebileceğini belirlemenize yardımcı olur.

3. Araştırma Sorusu veya Hipotez Oluşturma: Tezinizin odak noktasını belirleyecek bir araştırma sorusu veya hipotez oluşturun. Bu soru veya hipotez, araştırmanızın temelini oluşturacak ve çalışmanızın yönlendirici bir unsuru olacaktır.

4. Metodoloji Belirleme: Araştırmanızı nasıl yapacağınıza dair bir metodoloji belirleyin. Hangi araştırma yöntemlerini kullanacaksınız? Veri nasıl toplanacak ve analiz edilecek? Metodolojinizi açıkça ve detaylı bir şekilde açıklamak, araştırmanızın geçerliliğini ve güvenilirliğini artırır.

5. Veri Toplama ve Analiz: Belirlediğiniz metodoloji doğrultusunda veri toplama işlemini gerçekleştirin. Topladığınız verileri analiz edin ve sonuçları organize ederek yorumlayın.

6. Sonuçlar ve Tartışma: Araştırmanızın bulgularını sunun ve bu bulguların anlamını tartışın. Bulgularınızı literatürle karşılaştırarak değerlendirin ve araştırmanızın önemli noktalarını vurgulayın.

7. Özgün Katkılar ve Öneriler: Araştırmanızın akademik alana katkılarını belirtin ve gelecekteki araştırmacılara yönelik önerilerde bulunun. Bu, çalışmanızın önemini ve değerini vurgulamanıza yardımcı olur.

8. Giriş ve Özet: Tezinize bir giriş yazın. Bu, çalışmanızın genel amacını, kapsamını ve önemini tanımlayan bir bölümdür. Ayrıca, tezinizin özetini de sunarak, ana hatlarıyla çalışmanızın içeriğini okuyucuya sunun.

9. Referanslar: Kullandığınız tüm kaynakları düzenli bir şekilde belgeleyin ve tezinizin sonunda bir referans listesi oluşturun. Bu, çalışmanızın güvenilirliğini artırır ve diğer araştırmacıların ilgili kaynaklara erişmesini sağlar.

10. Düzeltme ve Revize Etme: Tezinizi tamamladıktan sonra, dikkatlice düzeltme ve revize etme sürecine başlayın. Gramer, yazım ve biçimsel hataları düzeltin ve içeriği daha tutarlı hale getirmek için gerektiğinde bölümleri yeniden düzenleyin.

Tez Cümlesi Türleri

Tez cümlesi, bir tezin ana fikrini ve çalışmanın odak noktasını belirten bir ifadedir. Tez cümlesi genellikle tezin giriş bölümünde bulunur ve okuyucuya ne bekleyebileceği konusunda bir ön izleme sunar. İşte tez cümlesi türlerinden bazıları:

 1. Argümantatif (Ana Fikir) Tez Cümlesi: Tezin ana fikrini belirten bu ifade cümleleri bir argümanı desteklemek veya bir konuda bir iddiayı savunmak için kullanılır. Örneğin: “Bu tez, çevresel etkileri azaltmak için sürdürülebilir enerji kaynaklarının teşvik edilmesinin önemini vurgulamaktadır.”
 2. Karşılaştırmalı Tez Cümlesi: Bu tür tez cümleleri, iki veya daha fazla şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları karşılaştırmak için kullanılır. Örneğin: “Bu tez, geleneksel sınıf eğitimi ile çevrimiçi eğitimin öğrenci başarısı üzerindeki etkisini karşılaştırarak, hangi yöntemin daha etkili olduğunu araştırmayı amaçlamaktadır.”
 3. Neden-Sonuç Tez Cümlesi: Bu tür tez cümleleri, bir olayın veya durumun nedenlerini ve sonuçlarını tartışmak için kullanılır. Örneğin: “Bu tez, aile içi iletişimin eksikliğinin gençlerde sosyal beceri eksikliğine nasıl yol açabileceğini ve bu durumun gençlerin psikososyal gelişimini nasıl etkileyebileceğini araştırmaktadır.”
 4. Tanımlayıcı Tez Cümlesi: Bu tür tez cümleleri, bir terimi, kavramı veya olayı tanımlamak için kullanılır. Örneğin: “Bu tez, işgören bağlılığını ‘bir bireyin işe olan duygusal bağlılığı ve bağlılık derecesi’ olarak tanımlayarak, işgören bağlılığının iş performansı üzerindeki etkisini araştırmaktadır.”
 5. Önerme Tez Cümlesi: Bu tür tez cümleleri, bir fikri veya öneriyi belirtmek için kullanılır. Örneğin: “Bu tez, çocukların okuma becerilerini geliştirmek için oyun tabanlı öğrenme yöntemlerinin kullanılmasının önemini vurgulamaktadır.”

Tez Cümlesi Örnek

“Bu tez, teknolojinin eğitimdeki rolünü inceleyerek, dijital öğrenme platformlarının öğrenci başarısı üzerindeki etkisini analiz etmeyi amaçlamaktadır.”

Bu cümle, tezin konusunu (teknolojinin eğitimdeki rolü), odak noktasını (dijital öğrenme platformlarının etkisi) ve araştırmanın amacını (öğrenci başarısı üzerindeki etkiyi analiz etmek) belirtmektedir. Tez cümlesi, tezin bütününde ele alınacak konuyu ve yapılacak tartışmaları özetleyerek okuyucuya yol gösterir.

Akademik anketiniz için veri toplama hizmetimizden yararlanmak ister misiniz?

Bilimsel anket araştırmanız kapsamında veri toplamaya ihtiyacınız varsa Anket Teklif Formu veya Canlı Destek aracılığı ile bize ulaşarak detaylı bilgi talep edebilirsiniz. Ekonomik fiyat ve kısa süre içerisinde doğru katılımcı verisi toplamayı garanti ediyoruz. Yapay zeka destekli yazılımız aracılığı ile kısa süre içerisinde bilimsel veri toplama sürecini tamamlayabilirsiniz.

İşletmemiz hakkında detaylı bilgi almak için hakkımızda sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 2018 yılından günümüze binlerce akademisyene destek olduk. Bilimsel araştırmalarınızın doğru bir şekilde gerçekleşmesi için ayrıca ücretsiz olarak sizleri bilgilendirmekteyiz. İşletmemiz bilimsel etik ve kanunlar çerçevesinde tamamen yasal olarak hizmet vermektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir