Tez Önerisi Örneği

Tez Önerisi Örneği Adım Adım Oluşturmak için Sırasıyla Takip Edin

Tez Önerisi İçindekiler Kısmı Oluşturma

İçindekiler

Giriş

Tez Önerisinin Hazırlanması

Tezin Adı

Problemi

Amaç

Önem

Varsayımlar

Sınırlılıklar

Tanımlar

Yöntem

Çalışma Planı

Geçici Anahatlar

TEZ ÖNERİSİNDE YER ALAN BÖLÜMLER

Tezin Konusu

Bu bölümde öğrenci tez konusunun ne olduğunu açık, net ve anlaşılır bir dille anlatmalıdır.
Tez konusu sadece bir cümleyle anlatılıp geçiştirilecek bir bölüm değildir. Konunun tam
olarak ne olduğunun anlaşılması için içerdiği temaların ve sorunların da anlatılması gerekir.

Tez Konusunun Amacı

Yapılan her çalışmanın bir veya birden fazla amacı vardır. Her çalışma bir amaca, bir hedefe varmak ister; ya da bir amaca hizmet eder. Seçilen tez konusu da belli bir amaca hizmet etmek üzere ele alınmaktadır. Bir tezde birden fazla amaç olabilir. Öğrenci tez konusunu seçmekle neyi amaçladığını, literatürdeki hangi soruya cevap arayacağını veya hangi pratik soruna ışık tutacağını burada anlatmalıdır.

Tezin Kapsamı ve İçeriği

Tez konusunun ayrıntılı biçimde anlatıldığı bölüm burasıdır. Öğrenci burada tezin desenini, tez konusunun kapsamını ve içeriğini açık ve net olarak ayrıntılı biçimde anlatmalıdır.
Tezinin hangi sorunu ele aldığı, hangi sorulara cevap arayacağı, hangi sınırlılıklar içinde
yapılacağı, hangi varsayımlara dayandığı gibi sorulara burada cevap verilmelidir. Bununla
birlikte, konuyla ilgili kavramların neler olduğu ve öğrencinin bu kavramlara hangi anlamı
yüklediği konusu da burada yer alır.

Bu bölümde öğrenci hangi sorulara cevap arayacağını da yazar. Bir tezin bir veya daha fazla sayıda temel sorusu, buna bağlı alt soruları bulunmalıdır. Bu soruların maddeler halinde yazılması önemlidir.

Tezin Önemi Ve Özgün Değeri

Tez konusunun özgün değerinin ne olduğu öğrenci tarafından anlaşılır bir dille anlatılmalıdır.
Bu konuya neden ihtiyaç hissedildiği, bu konunun literatürdeki hangi boşluğu dolduracağı, literatüre hangi katkıyı yapacağı, teorik tartışmalara nasıl katkı sağlayacağı ve sosyal sorunlardan hangilerinin çözümüne ışık tutacağı gibi sorulara bu bölümde yer verilir. Bir tezi güçlü kılan şey, tezin yazılışının yanı sıra ele aldığı konunun özgün ve orijinal oluşudur.

Tezin Araştırma Yöntemi

Tez önerisinde yer alması gereken önemli bölümlerden biri de araştırma sürecinde
kullanılacak olan araştırma yöntemidir. Öğrenci, konusuna uygun bir araştırma yöntemi veya tekniği benimseyebilir. Literatür taraması, söylem analizi, içerik analizi, derinlemesine mülakat, gözlem, anket gibi yöntemlerden ve tekniklerden biri veya birkaçı araştırmada kullanılabilir.

Tez Konusuyla İlgili Literatür Analizi

Tez önerisinde mutlaka bulunması gereken bölümlerden biri de literatür analizinin yer aldığı bölümdür. Literatür analizinde öğrenci literatürdeki boşluğu göstererek tezini
gerekçelendirmeye çalışır.Literatür analizinden ana hatlarıyla üç şey beklenir: Konuyla ilgili temel kavramlar, belli başlı yaklaşımlar ve konuyla ilgili literatürdeki boşluk. Tez önerisinde literatür analizi tüm literatür yerine konuyla ilgili temel literatürün özetini içerir. Yüksek lisans tezinde 2-3 sayfalık bir literatür özeti yeterli olarak kabul edilir. Ancak doktora tezinde literatür analizinin 5-10 sayfayı oluşturacak şekilde daha geniş kapsamlı olması beklenir.

Tezin Düzeni/Dizaynı

Tezin düzeni/dizaynı bölümünde tezde yer alacak bölümler kısaca tanıtılır. Giriş ve sonuç
bölümünün dışındaki her bölümde neler yapılacağı, hangi konunun ele alınacağı ana
hatlarıyla anlatılır. Şayet öğrenci tezinin taslağını şekillendirmişse bu taslağı da tez önerisinde
“tezin düzeni” başlığı altında paylaşabilir. Bu durumda taslakta her bölüm, ana başlıklarının
yanı sıra alt başlıklarıyla da verilir.

Tezin Çalışma Takvimi

Tezin çalışma takvimi, tez için ayrılan sürenin hangi iş paketlerine tahsis edileceğini
göstermek için verilir. Yüksek lisansta tez için ayrılan süre 12, doktora için ayrılan süre ise
24 aydır. Ancak öğrenci, performansına bağlı olarak bu süreyi “Lisansüstü Yönetmeliğin”
tanıdığı imkanlar çerçevesinde kısaltıp veya uzatabilir.

Tez Konusuyla İlgili Kısa Kaynakça

Tez önerisinde yer alan kaynakça, öneri metninde kullanılan kaynaklardan oluşur. Kullanılan
kaynakların dışında da fikir vermesi için tez konusuyla ilgili alanın belli başlı bazı
kaynaklarına kaynakçada yer verilebilir.Ancak daha sonra kullanılacak olan tüm kaynakların bu aşamadı paylaşılmasına gerek yoktur.

Tez Önerisi Sosyal Bilimler

TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU

1. TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA SÜRESİ

2.TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA BİÇİMİ

2 2.1. Kapak Sayfası

2 2.2. Tezin Başlığı

2 2.3. Tezin Konusu

2 2.4. Tezin Problemi

2 2.5. Tezin Amacı

2 2.6. Tezin Gerekçesi

2 2.7. Tezin Yöntemi

2. 2.8. Temel Kavramlar

2.2.9. Literatür Değerlendirmesi

2.2.10. Taslak Plan

2. 2.11. Ekler

2. 2.12. Çalışma Takvimi

Tez Önerisi Nasıl Yazılır Yazısı için Tıklayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.