Veri Toplama Yöntemleri

Veri toplama yöntemleri hakkında tüm bilgiler

Veri

Veri, sayılar, metinler, sesler, görüntüler veya diğer biçimlerde ifade edilebilen her türlü bilgi parçasını ifade eder. Genellikle işlenmiş veya işlenmemiş halde olabilirler ve bilgi analizi veya sonuç çıkarma amacıyla kullanılabilirler.

Veriler, çeşitli kaynaklardan elde edilebilir ve bilgi işlem, analiz ve yorumlama süreçlerinden geçirilebilir. İşte farklı türde verilerin bazı örnekleri:

 1. Sayısal Veri: Rakamsal değerler içeren verilerdir. Örneğin, yaş, gelir, sıcaklık, uzaklık gibi değerler sayısal veri olarak kabul edilir.
 2. Kategorik Veri: Belirli kategorilere veya sınıflara ayrılan verilerdir. Örneğin, cinsiyet, etnik grup, eğitim seviyesi gibi kategorik verilere örnek verilebilir.
 3. Metinsel Veri: Kelimeler, cümleler veya metinler şeklinde ifade edilen verilerdir. Örneğin, anketlerden elde edilen açık uçlu yanıtlar veya raporlar metinsel veri olarak kabul edilir.
 4. Zamansal Veri: Belirli bir zaman diliminde elde edilen verilerdir. Örneğin, bir gün içindeki sıcaklık değişimleri, bir ay boyunca satış verileri gibi veriler zamansal veri olarak kabul edilir.
 5. Görsel Veri: Resimler, grafikler, haritalar veya diğer görsel formatlarda ifade edilen verilerdir. Örneğin, bir grafikteki satış trendleri veya bir haritadaki coğrafi veriler görsel veriye örnektir.
 6. Sesli Veri: Ses dosyaları veya kayıtlar şeklinde ifade edilen verilerdir. Örneğin, bir müzik kaydı veya bir röportajın ses kaydı sesli veriye örnektir.

Veri Türleri

Nicel ve nitel veri, araştırma ve analiz süreçlerinde kullanılan iki ana veri türüdür. İşte her birinin tanımı ve özellikleri:

 1. Nicel Veri:
  • Tanım: Nicel veri, sayısal değerlerle ifade edilen ve ölçülebilen verilerdir. Kesin değerler içerirler ve genellikle miktar, sayı, uzunluk, ağırlık gibi niceliksel özellikleri temsil ederler.
  • Özellikler: Sayılarla ifade edilirler, ölçülebilirler ve istatistiksel analizlere tabi tutulabilirler. Örneğin, bir öğrencinin not ortalaması, bir ürünün fiyatı veya bir şirketin geliri nicel verilere örnektir.
  • Örnekler: Sayısal değerler, yüzdelikler, oranlar, uzunluklar, sıcaklık ölçümleri gibi nicel verilere örnek verilebilir.
 2. Nitel Veri:
  • Tanım: Nitel veri, kategorik veya kalitatif özellikleri ifade eden ve genellikle açıklayıcı veya betimsel nitelik taşıyan verilerdir. Genellikle sözcüklerle veya kategorilerle ifade edilirler.
  • Özellikler: Kalitatif özellikleri temsil ederler, anlam ve derinlik eklerler ve genellikle açık uçlu sorularla toplanırlar. Örneğin, bir odanın rengi, bir ürünün hissedilen kalitesi veya bir kişinin duygusal durumu nitel verilere örnektir.
  • Örnekler: Açık uçlu anket yanıtları, mülakat transkriptleri, gözlem notları gibi nitel verilere örnek verilebilir.

Bu iki tür veri, araştırmacıların farklı türde bilgi ve anlayış elde etmelerine yardımcı olur. Nicel veriler genellikle istatistiksel analizlerde kullanılırken, nitel veriler genellikle derinlemesine anlama ve açıklama için kullanılır. Araştırmanın amacına ve sorularına bağlı olarak, hem nicel hem de nitel verilerin kullanılması yaygındır ve genellikle bir arada değerlendirilirler.

Veri Toplama Yöntemleri

Nitel veri toplama yöntemleri

Nitel veri toplama yöntemleri, araştırmacıların kategorik veya kalitatif özellikleri ifade eden ve genellikle açıklayıcı veya betimsel nitelik taşıyan verileri toplamak için kullandıkları tekniklerdir.

Nitel veri toplama yöntemleri, genellikle araştırma konusunu daha derinlemesine anlamak, katılımcıların deneyimlerini anlamak ve duygusal veya sosyal faktörleri keşfetmek için kullanılır. İşte yaygın olarak kullanılan bazı nitel veri toplama yöntemleri:

 1. Mülakatlar: Araştırmacının bireylerle yüz yüze veya çevrimiçi olarak yapılan görüşmelerdir. Mülakatlar, katılımcıların deneyimlerini, inançlarını, duygularını ve düşüncelerini derinlemesine anlamak için kullanılır. Yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış veya açık uçlu mülakatlar yapılabilir.
 2. Odak Grupları: Küçük bir grup insanın bir konu hakkında tartıştığı ve fikir alışverişinde bulunduğu bir toplantıdır. Odak grupları, belirli bir konu hakkındaki tutumları, inançları ve deneyimleri anlamak için kullanılır. Katılımcılar arasında etkileşim ve karşılıklı anlayışın artması hedeflenir.
 3. Gözlem: Araştırmacının belirli bir ortamda olayları veya davranışları gözlemlediği bir yöntemdir. Gözlem, katılımcıların davranışlarını, etkileşimlerini ve doğal ortamlarını anlamak için kullanılır. Katılımcılar gözleme tabi tutulmaz ve araştırmacının müdahalesi minimumda tutulur.
 4. Belge İncelemesi: Araştırmacının yazılı veya görsel belgeleri incelediği bir yöntemdir. Bu belgeler arasında raporlar, mektuplar, günlükler, gazete makaleleri, resmi belgeler, web siteleri ve diğer yazılı materyaller bulunabilir. Belge incelemesi, belirli bir konu hakkında geçmiş veya mevcut bilgiyi anlamak için kullanılır.
 5. Sanal İçerik Analizi: İnternet üzerindeki çeşitli platformlarda (sosyal medya, forumlar, bloglar vb.) paylaşılan metin, görüntü ve videoların içerik analizidir. Bu yöntem, insanların çevrimiçi olarak ifade ettikleri düşünceleri, duyguları ve deneyimleri anlamak için kullanılır.

Nicel veri toplama yöntemleri

Nicel veri toplama yöntemleri, araştırmacıların sayısal değerlerle ifade edilen ve ölçülebilen verileri toplamak için kullandıkları tekniklerdir. Bu yöntemler genellikle miktar, sayı, uzunluk, ağırlık gibi niceliksel özellikleri temsil eden verileri toplamak için kullanılır. İşte yaygın olarak kullanılan bazı nicel veri toplama yöntemleri:

 1. Anketler: Anketler, katılımcılara belirli soruları içeren bir form veya anket formu doldurmalarını sağlayan yapılandırılmış bir veri toplama yöntemidir. Anketler genellikle çoktan seçmeli sorular, açık uçlu sorular veya derecelendirme ölçekleri içerebilir.
 2. Gözlem: Gözlem, araştırmacının katılımcıları doğrudan izleyerek ve gözlemleyerek veri topladığı bir yöntemdir. Gözlem genellikle bir olayın veya davranışın gerçek zamanlı olarak incelenmesi için kullanılır.
 3. Deneysel Yöntemler: Deneysel yöntemler, belirli bir değişkenin etkisini incelemek için kontrollü koşullar altında yapılan sistemli deneylerdir. Bu yöntem, nedensel ilişkileri belirlemek ve değişkenler arasındaki ilişkiyi anlamak için kullanılır.
 4. Anketörden Yüz Yüze Görüşme: Araştırmacının, katılımcılarla birebir yüz yüze görüşmeler gerçekleştirerek veri topladığı bir yöntemdir. Bu yöntemde araştırmacı, anket sorularını katılımcılara yönlendirir ve cevapları kaydeder.
 5. Belge İncelemesi: Araştırmacının yazılı veya görsel belgeleri incelediği bir yöntemdir. Bu belgeler arasında raporlar, mektuplar, günlükler, gazete makaleleri, resmi belgeler ve diğer yazılı materyaller bulunabilir. Belge incelemesi, belirli bir konu hakkında geçmiş veya mevcut bilgiyi anlamak için kullanılır.

Bu yöntemler, sayısal verilerin toplanması için yaygın olarak kullanılan ve çeşitli araştırma alanlarında uygulanan tekniklerdir.

Veri Toplama Araçları

Veri toplama araçları, araştırmacıların veri toplama sürecini gerçekleştirmek için kullandıkları çeşitli araçlar ve tekniklerdir. Araştırma sorularına ve hedeflerine bağlı olarak farklı araçlar tercih edilebilir. İşte yaygın olarak kullanılan bazı veri toplama araçları:

 1. Anket Formları: Yapılandırılmış sorular içeren yazılı formlar veya çevrimiçi anketler aracılığıyla veri toplama işlemi. Anketler, katılımcılara çeşitli konularda sorular sorarak görüşlerini, tutumlarını ve deneyimlerini toplamak için kullanılır.
 2. Mülakat Kılavuzları: Yapılandırılmış veya yarı yapılandırılmış mülakatlar için hazırlanan soru listeleri. Mülakat kılavuzları, araştırmacının belirli konular hakkında derinlemesine bilgi toplamasına ve katılımcılarla etkileşim kurmasına yardımcı olur.
 3. Gözlem Formları: Araştırmacının belirli bir ortamda gözlemlediği olayları veya davranışları kaydetmek için kullanılan yapılandırılmış formlar. Gözlem formları, belirli davranışları veya olayları sistematik olarak kaydederek veri toplama sürecini standartlaştırır.
 4. Soru Listeleri: Belirli bir konu hakkında derinlemesine bilgi toplamak için kullanılan açık uçlu veya yapılandırılmış soruları içeren formalar. Soru listeleri, mülakatlar veya odak grupları gibi yöntemlerle veri toplamak için kullanılabilir.
 5. Anketörler veya Görüşmeciler: Veri toplama sürecini yönetmek ve katılımcılara soruları iletmek için eğitimli personel veya araştırmacılar. Anketörler veya görüşmeciler, anketlerin veya mülakatların doğru bir şekilde uygulanmasını sağlarlar.
 6. Veri Toplama Yazılımları: Çevrimiçi anketler oluşturmak, veri toplamak ve analiz etmek için kullanılan yazılımlar. Bu tür yazılımlar genellikle anket tasarlama, katılımcıları yönetme ve verileri analiz etme süreçlerini kolaylaştırır.

Bilimsel Araştırmada Veri Toplama Teknikleri

Bilimsel araştırmalarda veri toplama teknikleri, araştırmacıların belirli bir hipotezi test etmek veya bir sorunu çözmek için kullanılan çeşitli yöntemlerdir. Veri toplama teknikleri, araştırma sorusuna, hedef kitlesine ve araştırmanın amacına bağlı olarak seçilir. İşte bilimsel araştırmalarda yaygın olarak kullanılan bazı veri toplama teknikleri:

 1. Anketler ve Anket Formları: Katılımcılara yapılandırılmış sorular içeren yazılı formlar veya çevrimiçi anketler aracılığıyla veri toplama işlemi. Anketler, büyük örneklemlerle görüş almak ve geniş bir veri seti elde etmek için sıklıkla kullanılır.
 2. Görüşmeler: Araştırmacının bireylerle yüz yüze veya çevrimiçi olarak yapılan yapılandırılmış veya yarı yapılandırılmış görüşmeleri içeren veri toplama süreci. Görüşmeler, katılımcıların deneyimlerini ve düşüncelerini derinlemesine anlamak için kullanılır.
 3. Gözlem: Araştırmacının belirli bir ortamda olayları veya davranışları gözlemlediği ve kaydettiği bir veri toplama yöntemi. Gözlem, katılımcıların gerçek davranışlarını ve etkileşimlerini anlamak için kullanılır.
 4. Deneyler: Belirli bir değişkenin etkisini test etmek için kontrollü koşullar altında yapılan sistemli deneyler. Deneyler, nedensel ilişkileri belirlemek ve değişkenler arasındaki ilişkiyi anlamak için kullanılır.
 5. Anketörler veya Görüşmeciler: Veri toplama sürecini yönetmek ve katılımcılara soruları iletmek için eğitimli personel veya araştırmacılar. Anketörler veya görüşmeciler, anketlerin veya mülakatların doğru bir şekilde uygulanmasını sağlarlar.
 6. Belge İncelemesi: Araştırmacının yazılı veya görsel belgeleri incelediği bir yöntem. Bu belgeler arasında raporlar, mektuplar, günlükler, gazete makaleleri, resmi belgeler ve diğer yazılı materyaller bulunabilir. Belge incelemesi, geçmiş veya mevcut bilgiyi anlamak için kullanılır.

Bu teknikler, bilimsel araştırmalarda veri toplama sürecini yönetmek ve araştırmanın amacına uygun veri setlerini oluşturmak için kullanılır. Araştırma sorusuna ve hipoteze uygun en uygun teknikler seçilir ve ardından veri toplama süreci başlatılır.

Veri Toplama Yöntemleri

Veri toplama yöntemleri, araştırma yapılırken bilgi ve verilerin elde edilmesi için kullanılan tekniklerdir. Araştırmanın türüne, amacına ve kapsamına bağlı olarak farklı veri toplama yöntemleri tercih edilebilir. İşte yaygın olarak kullanılan bazı veri toplama yöntemleri:

 1. Anketler: Anketler, katılımcılara belirli soruları içeren bir form veya anket formu doldurmalarını sağlayan yapılandırılmış bir veri toplama yöntemidir. Anketler genellikle çoktan seçmeli sorular, açık uçlu sorular veya derecelendirme ölçekleri içerebilir.
 2. Görüşmeler: Görüşmeler, araştırmacının bireylerle birebir veya küçük gruplarla yüz yüze veya çevrimiçi olarak etkileşimde bulunduğu bir veri toplama yöntemidir. Görüşmeler, derinlemesine bilgi elde etmek ve katılımcıların deneyimlerini anlamak için kullanılır.
 3. Gözlem: Gözlem, araştırmacının katılımcıları doğrudan izleyerek ve gözlemleyerek veri topladığı bir yöntemdir. Gözlem genellikle bir olayın veya davranışın gerçek zamanlı olarak incelenmesi için kullanılır.
 4. Anketörden Yüz Yüze Görüşme: Araştırmacının, katılımcılarla birebir yüz yüze görüşmeler gerçekleştirerek veri topladığı bir yöntemdir. Bu yöntemde araştırmacı, anket sorularını katılımcılara yönlendirir ve cevapları kaydeder.
 5. Deneysel Yöntemler: Deneysel yöntemler, belirli bir değişkenin etkisini incelemek için kontrollü koşullar altında yapılan sistemli deneylerdir. Bu yöntem, nedensel ilişkileri belirlemek ve değişkenler arasındaki ilişkiyi anlamak için kullanılır.
 6. Doküman Analizi: Doküman analizi, yazılı veya görsel belgelerin incelenerek bilgi ve veri elde edilmesini sağlayan bir yöntemdir. Bu belgeler arasında raporlar, günlükler, mektuplar, gazete makaleleri, resmi belgeler ve diğer yazılı materyaller bulunabilir.

Akademik anketiniz için veri toplama hizmetimizden yararlanmak ister misiniz?

Bilimsel anket araştırmanız kapsamında veri toplamaya ihtiyacınız varsa Anket Teklif Formu veya Canlı Destek aracılığı ile bize ulaşarak detaylı bilgi talep edebilirsiniz. Ekonomik fiyat ve kısa süre içerisinde doğru katılımcı verisi toplamayı garanti ediyoruz. Yapay zeka destekli yazılımız aracılığı ile kısa süre içerisinde bilimsel veri toplama sürecini tamamlayabilirsiniz.

İşletmemiz hakkında detaylı bilgi almak için hakkımızda sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 2018 yılından günümüze binlerce akademisyene destek olduk. Bilimsel araştırmalarınızın doğru bir şekilde gerçekleşmesi için ayrıca ücretsiz olarak sizleri bilgilendirmekteyiz. İşletmemiz bilimsel etik ve kanunlar çerçevesinde tamamen yasal olarak hizmet vermektedir.

Kaynakça

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir