Bilimsel Araştırma Sürecinde Konu Seçme

Bilimsel Araştırma Sürecinde Konu Seçme

Konu Seçme Bir araştırmanın yarısı doğru konu seçmektir. Konunun kararlaştırılmasından önce olabildiğince fazla kaynağa başvurmak ve olası konular hakkında belirli bir düşünce sürecinden geçmek gerekir. Araştırma konusu, araştırmanın başlığı, araştırmanın …

Tez Sunumu Örnekleri

Tez Sunumu Örnekleri

Tez Savunmasından Önce Yapılması Gerekenler, Tez Sunumu Nasıl Hazırlanmalıdır, Sunumda dikkat edilmesi Gerekenler ve Yüksek Lisans Sunum Örneği yer almaktadır.

Tez Önerisi Nasıl Yazılır

Tez Önerisi Nasıl Yazılır

Tez Önerisi Nasıl Yazılır?
Tez yazımına başlamadan önce, kayıtlı olunan Enstitü’ye verilmesi gereken bu raporun nasıl hazırlanılması gerektiği hakkında bilgi içermektedir.

Ki-kare Testi

Gözlenen frekanslar ile beklenen değerler arasındaki farkın, istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı temeline dayanmaktadır. 5 önemli uygulaması bulunmaktadır. Nicel veya nitel özellikler arasında bağımlılık olup olmadığının araştırılmasında Örneklemden elde edilen …

T Testi Nedir

İki örneklem grubu arasında ortalamalar açısından fark olup olmadığını araştırmak için kullanılır. T testi, bir gruptaki ortalamanın diğer gruptaki ortalamadan önemli derecede farklı olup olmadığını belirler. T testinde kritik nokta …

Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi

Basit doğrusal regresyon modeli birçok durum için elverişli olabilir ancak gerçek hayatta birçok modelin açıklanması için iki veya daha fazla açıklayıcı değişkene gerek duyulmaktadır. Birden çok açıklayıcı değişkenli modeller çoklu …

Regresyon Analizi Nedir

Bir bağımlı değişken ile bir bağımsız veya birden fazla bağımsız değişken arasındaki ilişkilerin matematiksel eşitlik ile açıklanması sürecine denilmektedir. Regresyon analizinde değişkenler arasındaki ilişki doğrusal ve doğrusal olmayan regresyon analizi …

Hipotez Testi Nedir

“Anakütle parametreleri hakkında bir varsayımın, belirli bir anlamlılık düzeyinde geçerliliğinin örnek istatistiklerinden hareketle araştırılmasına hipotez testi denir.” Bir hipotez testi 4 aşamadan oluşmaktadır: Hipotezlerin yazılması: Anakütlenin çeşitli parametreleri hakkında varsayımların, …

Tez Konusu Belirleme

Konu seçimi tek aşamalı bir işlem değildir. Konunun belirlenmesi ve geliştirilmesi tüm araştırma boyunca devam edecek olan bir süreç olmaktadır. Konu kararlaştırılmasından önce olabildiğince fazla kaynağa başvurulmalıdır ve belirli düşünme …